UU-seminar bygg og uteområder

Biblioteket HiB. Foto: Universell

Universell og Høgskolen i Bergen inviterte til heldagsseminar i universell utforming av bygg og uteområder den 9. juni i Bergen. Målene i regjeringens nye Handlingsplan for universell utforming er mange og de er ambisiøse. Mange opplever et dilemma når det gjelder å ivareta kravene til universell utforming lokalt. Dagen gikk med til å diskutere utfordringer - når kan vi si at uu-arbeidet er godt nok i forhold til alle kravene?

Universell arrangerte på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, et heldagsseminar den 9. juni i universell utforming av bygg og uteområder. Seminaret ble arrangert på Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad. Tema var "Universell utforming av bygg og uteområder i fremtidens campus". Seminaret ble en aktiv arena for nettverksbygging gjennom gruppearbeid og gode diskusjoner. De som hadde funnet veien til Bergen var ansatte ved tekniske-/driftsenheter ved lærestedene, og som til daglig jobber med universell utforming av bygg og uteområder. Dette er folk som vet mye om hvor skoen trykker. 

Lov og rammeverk

Dagen startet med at Kjetil Knarlag, leder av Universell, tok en rask oppdatering på relevant lov- og rammeverk. Kravene til universell utforming for bygg og uteområder er spesifisert i TEK10, og gir en veiledning, samtidig som den skisserer mulige løsninger. Det som er viktig er at lærestedene ved planlegging av bygg og uteområder tar utgangspunkt i de 7 prinsippene for universell utforming: 

- Like muligheter for bruk
- Fleksibel i bruk
- Enkel og intuitiv i bruk
- Forståelig informasjon
- Begrense skade
- Lav fysisk anstrengelse
- Størrelse og plass for tilgang og bruk

Budskapet fra Knarlag var at hovedregelen er enkel: Lærestedene må planlegge med tanke på at bygg og uteområder skal kunne benyttes av flest mulig!

Statsbygg - et forbilde innen uu av bygg

Åsne Fjellanger fra Statsbygg ga et innblikk i hva de vektlegger ved utforming av morgendagens studielandskap. Statsbygg forvalter 2,8 millioner m2 bygningsmasse, og er Norges største eier og forvalter i UH-sektoren! De ønsker å gå foran ved å være et forbilde for uu av nybygg og anlegg, og ved oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Statsbygg følger i praksis opp regjeringens visjon om "Et samfunn der alle kan delta". Arbeidsmetodikken deres er å sikre at det tenkes og planlegges for uu fra start til mål, slik at uu integreres i alle løsningene. Erfaringene deres tilsier at dette gir de beste løsningene, og god økonomi. Åsne forklarte ansvarsfordelingen for uu i undervisningsbygg med at Statsbygg tar ansvar for de bygningsintegrerte løsningene, mens lærestedene har ansvar for utstyr. For å unngå uklarheter på dette punktet, tilstreber Statsbygg å tydelig regulere ansvarsforholdene i sine leiekontrakter. Statsbygg virker å ta sitt ansvar seriøst, noe som bidrar til å gjøre uu-arbeidet enklere for lærestedene (leietakerne) når det gjelder å oppfylle uu-kravene.

Høgskolen i Bergen - UU i praksis

Arktitekt Gudrun Molden fra hlm arkitekter AS har vært med på å utforme morgendagens studielandskap i prosjektet "bygging av ny Høgskole i Bergen". Ved å presentere visjonen for det nye bygget, fikk vi et godt innblikk i hvordan de i praksis jobber for å integrere kravene til uu i sine arkitektoniske grep. Noen av uu-grepene var å skape kontraster og naturlige ledelinjer ved bruk av sterke farger og ulike materialer/overflater. De la stor vekt på å skape mange gode uformelle læringsarenaer i rundt omkring i hele bygningsmassen. Et viktig kriterie var at rommene skulle "invitere" studentene til aktiv bruk. Etter foredraget ble det omvisning og uu-inspeksjon av byggene, og alt sto til godkjent! Et imponerende bygg, med tydelig uu-profil og med mange flotte læringsarenaer for studentene. Det myldret av studenter som hadde tatt i bruk alle små og store rom, ganger, bibliotek, kantinen! Et inkluderende og universelt utformet læringsmiljø på alle måter!

UU gjennom standardisering NTNU

NTNU har jobbet mye med universell utforming i eksisterende bygningsmasse. NTNU har over 500.000 m2 bygningsmasse og det har mangler ikke på utfordringer. NTNU har blant annet gått veien om standardisering for å gjøre det enkelt for studenter og ansatte å orientere seg på campus. Overingeniør Randi Askim Tiller informerte om det arbeidet som gjøres, blant annet delte hun ut NTNUs brukerhåndbok for skilt og dekor. Ifølge Randi er utfordringene at de må bruke mye tid for å finne ut hvordan løse de ulike uu-utfordringene. Det finnes lite hyllevare å få kjøpt, og det blir prøving og feiling før man er i mål. Et annet interessant uu-tiltak ved NTNU er at de har lagt inn et  "tilgjengelighetsfilter" i Mazemap. Det gjør det mulig for rullestolbrukere å finne ut hvordan ta seg enkelt frem på campus Gløshaugen. Et prosjekt som skal videreføres til de øvrige campusene.

Oppgradering av inngangspartier UiO   

Landskapsarkitekt Bjarne Aasen er en talsperson for å i større grad ta i bruk naturlige ledelinjer og vegetasjon i universell utforming av uteområder. Han har vært sentral i arbeidet med å gjøre inngangspartier ved UiO universelt utformet. En omfattende oppgradering, som har pågått over mange ti år, for å gjøre trapper, trappeveier og terrasser mer tilgjengelig. De har støtt på store utfordringer og til tider har det vært tildels begrenset hva som har vært mulig å få til på grunn av mange gamle fredede bygninger. Bjarne presenterte mange gode uu-tiltak de hadde iverksatt, som fremsto aktitektonisk som en naturlig del av eksisterende bygg og uteområder. Mye imponerende arbeid! Aasen benyttet samtidig anlendingen til å minne forsamlingen på at universell utforming også handler om å være bevisst på hvilke vekster man bruker. Unngå bruk av allergiproblematiske vekster ved inngangspartier og i uteområder var hans siste appell til forsamlingen.

Nettverkets syn på utfordringer og veien videre

Seminaret kickstartet det nye nasjonale uu-nettverket for bygg og uteområder i høyere utdanning. Det var en talefør forsamling som hadde mange tanker om hva som er de største utfordringene og hvilke tiltak må til for å løse de. Diskusjonene er i stikkordsform oppsummert i to notater (padlets).

Nettverkets medlemmer var unisont enige om at de har et behov for å møtes jevnlig for diskusjon av utfordringer, og for å dele de gode eksemplene.

Universell har etablert en egen nettside for uu av bygg og uteområder. Her vil informasjon om nettverkssamlinger og nettverksdeltakere publiseres. Universell vil ta en koordinerende rolle i kunnskapsdelingen og i arrangementet av årlige nettverkssamlinger.

I VUU -veileder universell utforming vil det fortløpende publiseres gode eksempler som nettverket spiller inn til Universell.

Det ble bestemt at neste nettverkssamling blir våren 2017 - ved Høgskolen i Oslo og Akershus!