Tildelinger 2013

Universell tildelte kroner 1.422.000 til 15 ulike prosjekter ved 10 utdanningsinstitusjoner i 2013. Prosjektene som ble støttet hadde et bredt spenn og høy kvalitet. I tillegg bidro Miljøverndepartementet med kr. 375 000 til prosjekter innenfor deres ansvarsområde. Det førte til at vi kunne støtte mange prosjekter med midlene fra 2013.

Universell lyste i september ut kr. 1.400.000,- for tildeling til prosjekter innen universell uforming som faglig innhold i høyere utdanning. Formålet med disse "stimuleringsmidlene" er å øke kompetansen om universell utforming som fagområde, øke omfanget av undervisning om universell utforming og å etablere universell utforming som en naturlig del av relevante fagområder med satsninsområdene bygg og anlegg, planlegging og uteområder, transport og IKT.

Disse midlene deles ut på vegne av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Søknadsfrist var 1. oktober 2013 med tildeling i desember 2013. I 2013 bidro dessuten Miljøverndepartementet med kr. 375 000 til prosjekter innenfor deres ansvarsområde. Det førte til at vi kunne støtte mange prosjekter med midlene fra 2013. Frist for gjennomføring av prosjektene er 31. desember 2014 med endelig rapportering om bruk 1. februar 2015.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for informasjonsteknologi fikk tildelt kr. 100.000,- for produksjon av tre videoer for å rekruttere studenter til universell utforming og IKT.

Høgskolen i Gjøvik (HiG), Seksjon for Helse, teknologi og samfunn fikk tildelt kr. 100.000,- for utvikling av et mastergradsemne for etterutdanning i universell utforming med ergoterapeuter som målgruppe.

Høgskolen i Gjøvik (HiG), avdeling for teknologi, økonomi og ledelse fikk tildelt kr. 250.000,- for utvikling av pedagogisk verktøy for universell utforming med film som virkemiddel.

Høgskolen i Buskerud (HiB), Fakultet for helsevitenskap fikk tildelt kr. 277.700,- for utarbeiding av faglig innhold om universell utforming for mastergradsstudier innen synspedagogikk og synsrehabilitering.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for matematiske realfag og teknologi fikk tildelt kr. 121.750,- for faglig implementering av universell utforming i utdanninger ved instituttet, samt kr. 90 000,- til å planlegge og gjennomføre nettverksmøte om universell utforming for nordiske arkitekturforskere i høyere utdanning.

Universitetet i Tromsø (UiT), Det helsevitenskapelige fakultet fikk tildelt kr. 250.000,- for faglig kompetanseheving av universell utforming i ergoterapiutdanningen.

Høgskulen i Volda (HiVolda), Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag fikk tildelt kr. 105.000,- for implementering av universell utforming som fag og kompetanseheving blant faglige ansatte ved instituttet.

Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Avdeling for design fikk tildelt kr. 80.000,- for gjennomføring av tverrfaglig workshop om universell utforming.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Institutt for design, har fått kr. 120 000,- til utvikling av interaktive verktøy for å formidle kunnskap om universell utforming til studenter og ansatte.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for landskapsplanlegging, har fått kr. 30 000,- til rekruttering og oppfølging av mastergradsstudenter i universell utforming. Prosjektet ble i sin helhet støttet av MD.