Kompetanseheving

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å gi bedre omgivelser for hele befolkningen. Dette ambisiøse målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. Universell gir økonomisk støtte til prosjekter og tiltak som er relevant for universell utforming i høyere utdanning.

Kompetanseheving:
Økonomisk støtte til universiteter og høgskoler

Universell utforming er i tillegg til mye annet et fag- og kunnskapsområde med behov for teoretisk forståelse og forskning på innholdet i begrepet, samt praktisk anvendelse av teoretisk kunnskap. For å kunne imøtekomme samfunnets krav er det derfor av avgjørende betydning å øke kunnskapen om universell utforming innenfor en rekke fagfelt.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Miljøverndeparementet skal Universell bidra til å øke omfangen av og kvaliteten på undervisning om universell utforming i høyere utdanning.

Universell vil prioritere søknadene etter ulike kriterier fra år til år, men et fast krav er at et prosjekt skal ha langsiktig effekt for utvikling av kompetanse i fagmiljøet, eller føre til et fast tilbud til studentene. For mer informasjon om utlysninger og tildelinger, se lenken stimuleringsmidler i menyen på denne siden.

Merk følgende:

  • Midlene skal gå til utviklingsprosjekter, og ikke til faste driftsoppgaver
  • Midlene er tenkt til å stimulere utdanningstiltak
  • Midlene er ikke beregnet på forskning, eller til å delfinansiere forskning som går over lengre tid.

For mer informasjon om årest utlysning og søknadsfrister, velg lenken Stimuleringsmidler 2015 i menyen til venstre