Bygg og uteområder

Målet med universell utforming er å oppnå bygg og uteområder som alle ansatte og studenter kan bruke på en likestilt måte. I praksis vil deres behov og funksjonsnedsettelser, være dimensjonerende for lærestedene.

Begrepet universell utforming innebærer å inkludere flest mulig i de ordinære løsningene, slik at behovet for spesialløsninger reduseres. Kravet om universell utforming av det fysiske læringsmiljøet er lovfestet både i universitets- og høgskoleloven, og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Lærestedene er videre pålagt å utarbeide handlingsplaner for sitt arbeid med universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne. 

Universells rolle er å identifisere "funksjonshemmende barrierer" i høyere utdanning, samt å utrede og formidle kompetanse om universell utforming og individuell tilrettelegging som virkemidler for å utvikle et inkluderende læringsmiljø.

Vårt viktigste verktøy for å formidle kompetanse om universell utforming av bygg og uteområder, er vår veileder for universell utforming. Her vil vi samle oversikt lov og regelverk, utdype aktuelle tema, samt legge ut de gode eksemplene fra sektoren på hvordan læresteder har lyktes med universell utforming av undervisningsarealer - både ute og inne.

Våre andre verktøy når det gjelder å tilrettelegge for erfaringsutvekling og kompetansebygging er å:

  • koordinere for uu-nettverket for bygg og uteområder for ansatte i universitets- og høgskolesektoren som jobber direkte med universell utforming av bygg og uteområder.

  • arrangere temadager for uu-nettverket.

  • skrive nyhetsbrev om universell utforming av bygg og uteområder basert på de gode eksemplene fra sektoren.

Universell er som vanlig på jakt etter de gode eksemplene, og vil gjerne komme i kontakt med læresteder som ønsker å dele sine erfaringer med universell utforming av bygg og uteområder!