2:2014 Fra utdanning til arbeid med funksjonsnedsettelse

I anledning Universellforum 2014 hvor tema var "Fra utdannnig til arbeid med funksjonsnedsettelse", og vinklingen var rundt hvilken rolle universitets- og høgskolesektoren kan ha i overgangen, skrev Universell rapport om tema.

Et hovedmål for Universell er å identifisere "funksjonshemmede barrierer" i høyere utdanning. Stadig oftere stilles spørsmål rundt hva som skjer med studentene etter ferdigstilt utdannelse: Får studentene jobb? Har tilretteleggingen hatt noen hensikt? Får studentene tilrettelegging i arbeidslivet? Har vi sydd puter under armene på studentene slik at de ikke klarer seg i overgangen til arbeidslivet?

For å svare på disse spørsmålene trengs mer kompetanse om de utfordringene studentene møter i overgangen til arbeidslivet. Vi vet at yrkesdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne er lavere enn i befolkningen totalt, og at unge med nedsatt funksjonsevne sliter med å få innpass i arbeidslivet. Forskning har samtidig vist at høyere utdanning har stor innvirkning på sannsynligheten for arbeidsdeltakelse. Universiteter og høgskoler er således med på å løse et viktig samfunnsoppdrag med å legge til rette for en bedre vei inn, gjennom og ut av høyere utdanning for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. 

I studieåret 2013-2014 har Universell derfor arbeidet med å utrede fremmende og hemmende faktorer i overgangen fra utdanning til arbeid. Gjennom rapporten ønsker vi å gi utdanningsinstitusjonene kunnskap om barrierer og suksessfaktorer, og hva som er gode virkemidler i denne prosessen. Vi håper også at rapporten kan føre til en debatt om hvilken rolle universiteter og høgskoler kan ha i dette arbeidet, slik at man kan etablere gode relasjoner og bedre samarbeid med andre sektorer til beste for studentene.