Fadderopplæring og faddervakt ga suksess i Bergen!

Rektor og prorektor ved UiB går faddervakt i Bergen - Foto - Anders Helgerud

Universitetet i Bergen var i år ekstra godt forberedt til årets studieoppstart og studentmottak. Etter noen år med negativ offentlig oppmerksomhet om fadderukene knyttet til studentenes alkoholforbruk og opptreden i bybildet, har de i samarbeid med studentene og de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen, gjort noen nye og spennende grep.

- I 2013 er det to nye tiltak vi i Bergen har samarbeidet om, og som ble en suksess. Det viktigste tiltaket var opplæring av nye faddere, men vi er også svært fornøyd med etablering av en faddervaktordning for studentene, sier Iren Igesund ved studieadministrativ avdeling UiB.

Tilbudet om fadderopplæring gikk ut til samtlige 1050 faddere ved utdanningsinstitusjonene i Bergen, i god tid før fadderuken. Det ble i alt gjennomført fire kurs og nesten halvparten av alle fadderne deltok på kurstilbudet. Studentene gikk gjennom et variert program, og fikk blant annet opplæring i førstehjelp, beredskap og sikkerhet, kulturforståelse, rolleforståelse, mediekontakt og rusforebygging.

- Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært gode.  Intensjonen med kurset var at fadderne skulle få trygghet i rollen som fadder, få økt bevissthet om det å være en god rollemodell og ambassadør for sitt lærested. Kurset var også satt sammen med tanke på at det skulle ha en rusforebyggende effekt og bidra til å minke alkoholinntaket, sier Igesund.

Det andre nye tiltaket var etablering av en faddervaktordning, litt lignende som ordningen med Natteravner. - Vaktordningen var et tilbud om følge hjem til alle studenter som deltok på fadderuken. Formålet var å bidra til økt trygghet under fadderuken. Studentene gikk selv faddervakter på nattestid, og Rektoratet ved UiB gikk også vakter i løpet av uken, forteller Iren Igesund.

I tillegg til de nye tiltakene ble for eksempel Studentsamskipnadens «Lykkepromilleprosjekt» også gjentatt i et samarbeid med fadderansvarlige ved alle utdanningsinstitusjonene i Bergen.  - Universitetet i Bergen har siden 2011, årlig øremerket 500.000,- til kulturelle, sportslige og sosiale tiltak i fadderuken, fortsetter Igesund. - Ekstra spennende er det at LMU i år har stått for tildeling av midler til fadderarrangementene. Formålet med UiBs egen satsing er å sikre at fadderuken fremmer faglig og sosial integrering, at nye studenter introduseres for bredden i studentenes organisasjoner og ikke minst at aktivitetene i større grad reflekterer mangfoldet i studentmiljøet. Studentenes eget hus – Kvarteret - trakk i år det lengste strået og ble tildelt 300.000,- til ulike kulturtiltak for å integrere alle studentene. Av andre tiltak som har fått støtte, kan nevnes fadderutvalgenes fakultetsvise fagdager, idrettsdager, foredrag, debatter og byvandring, sier Igesund.

Hilde Moe, sjef for fadderuken ved HF-fakultetet, slutter seg til at de nye grepene har fungert veldig bra. 
- Fadderukesamarbeidet med representanter fra UiB, NHH, HiB, BI og NLA fungerte veldig bra.  Vi møttes og utvekslet ideer, hjalp hverandre, og koordinerte de ulike aktivitetene. Dette var veldig nyttig, siden alle lærestedene hadde fadderuke samtidig. 

- Vi på HF har gjennomført evaluering av fadderkursene, sier Hilde Kristine Moe, og evalueringen viser at fadderne har hatt godt utbytte av kursing. Den viser at  de har blitt mer oppmerksomme på hva en fadder skal være, og ikke minst har de gitt uttrykk for at de var tryggere etter gjennomført førstehjelpskurs. Formålet med faddervakt-ordningen var nettopp at studentene skulle føle seg trygge.

- I tillegg til vakt-ordningen hadde alle fakultetene egne vakt-telefoner. Telefonnummeret til vakttelefonen stod på studentenes fadderbånd – for å være lett tilgjengelig. Det var ikke så mange som ringte, men tiltaket ga studentene en ekstra trygghet. I tillegg til telefonvakten var det en del oppdrag om "følge hjem" og "hvor bor jeg egentlig". - Et viktig tilbud det også, for det er jo ikke så lett å være ny i en by! sier Moe.

- Faddervakt-ordningen var et samarbeid mellom alle lærestedene i Bergen, og uten dette samarbeidet hadde vi ikke hatt kapasiteten til å gjennomføre et så stort prosjekt. Vi har også snakket en del om alkoholutfordringene, og alle i fadderukesamarbeidet var obs på at det skulle være en alkoholfokus-fri uke.
- Alle de nye grepene fungerte veldig bra. Alt i alt er vi superfornøyde med årets fadderuke, avslutter faddersjef ved HF-fakultetet ved UiB Hilde Kristine Moe.