LMU-forum 2016 i Tromsø

Deltakerne på LMU-forum 2016 sier både ja og nei på spørsmålet om LMU har utspilt sin rolle. Kortversjonen fra diskusjonene er at det er behov for endringer og bedre avklaringer i universitets- og høgskoleloven!

Universell oppsummerer like godt LMU-forum 2016 med utgangspunkt i Henrik Mærsk sitt energiske foredrag om arbeidsglede. Arbeidet i LMU for å skape et inkluderende læringsmiljø for studenter, handler i stor grad om å skape arbeidsglede!

Henrik Mærsk kaller det å være glad, for en termostat. I universitets- og høgskolesektoren er vi godt kjent med det å måle temperaturer. Det gjennomføres systematisk student- og læringsmiljøundersøkelser for å sjekke ut om temperaturen ligger på ønsket nivå. LMU bruker resultatene fra målingene til å avdekke behov for korrigerende tiltak. Termostaten i UH-sektoren sier også noe om studenters opplevelse av arbeidsgleden.

Henrik påstår at vi selv velger hvor gøy vi vil ha det på jobb - og at alle i organisasjonen her må ta et ansvar! Påstanden hans gir mening også når det gjelder hva som må til for å utvikle et godt læringsmiljø, både sett i et institusjonelt og et individuelt perspektiv. Dette arbeidet må skje på alle nivå i organisasjonen, og alle  ansatte og studenter må bidra.

Arbeidsglede skapes gjennom opplevelsen av at arbeidet gir mening og en hensikt, noe som også har relevans når vi diskuterer LMUs rolle. Bodil Marie Olsen fra Kunnskapsdepartementet tok oss gjennom Universitets- og høgskoleloven bestemmelser og krav når det gjelder læringsmiljø. Mange deltakere ga uttrykk for at loven ikke lenger er et godt nok rammeverk for LMUs og institusjonenes i arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø. Bestemmelsene om LMUs mandat, oppgave og rolle, samt begrepet læringsmiljø ble trukket som aktuelle tema for en revisjon. Mange ga uttrykk for at dagens krav til hvordan arbeidet skal organisere er lite hensiktsmessig nå som utdanningskartet er tegnet på nytt. Prorektor Wenche Johnsen ved UIT har blant annet erfart at når institusjonene vokser og virksomheten spres over store geografiske avstander, blir arbeidet i LMU vanskeligere enn tidligere.

Kjersti Møller, NTNU hevdet at arbeidet med utvikling av læringsmiljø best skjer best ute i linjeorganisasjonen hvor ansvaret allerede er plassert. Ved NTNU skjer oppfølging og rapportering på arbeidet med læringsmiljø i den ordinære styringsdialogen, i tråd med kravene kvalitetssystemene. NTNU stiller spørsmål om sektoren egentlig har behov for LMU - et synspunkt som flere delte.

I forhold til dagens organisering av LMUs arbeid, har lærestedene utfordringer med å gjøre arbeidet i LMU synlig i organisasjonen. Arbeidsgleden skapes ved å fokuserer på det som faktisk er gjort, men nettopp dette er en utfordring for LMU fordi utvalget ikke har beslutningsmyndighet. Uten gode resultater for LMU å vise til, blir LMUs arbeid usynlig, noe som gjør det vanskeligere å rekruttere studenter til LMU. Det er ikke lett å være LMU-representant når få etterspør resultater eller uttrykker forventninger til utvalgsarbeidet. Representantene får ikke den nødvendige motivasjon og arbeidsgleden.

Nå skal det nevnes at noen av deltakerne ga uttrykk for optimisme og glede over det LMU-arbeidet som gjøres lokalt. Det jobbes systematisk flere steder og det skapes resultater. Likevel er inntrykket etter LMU-forum at mange læresteder sliter med å få LMU til å fremstå som attraktiv mevirkningsarena for studentene. 

Studentene Magne Barlett og Inga Austgulen sine betraktninger oppsummerer på mange måter hovedinntrykket fra diskusjonene på LMU-forum 2016. Det er usikkerhet knyttet til om LMU er studentenes viktigste påvirkningsorgan, og svaret på om LMU har utspilt sin rolle er både ja og nei! Studentorganene har idag løpende og tett samarbeid lokalt med institusjonsledelsen, og gjøre LMU til en mindre viktig arena. LMU er likevel fortsatt et formelt og lovpålagt organ som sikrer studentene stor medvirkning, og bør være en nyttig arena for studentene til å få ting gjort innen læringsmiljøet.

LMU-forum 2016 avdekket at det er et behov for noen grep som kan skape energi, arbeidsglede og motivasjon i dette arbeidet. Universell ønsker å bidra til at arbeidet med utvikling av studenters læringsmiljø skaper glede og optimisme ved lærestedene og blant studentene. Vi takker for alle innspill og synspunkter som vi tar med oss inn i vår dialog med Kunnskapsdepartementet.  

Vi takker foredragsholdere og alle deltakerne for stort engasjement, og retter en spesiell takk til UiT som bisto med gjennomføring av arrangementet!