Psykososialt læringsmiljø

Institusjonen og LMU har ansvar for det psykososiale læringsmiljøet. Dette omfatter psykologiske og sosiale faktorer som har konsekvenser for studentenes trivsel, helse og yteevne på studiestedet.

Samskipnadene har et særlig ansvar for velferden til studentene og har mange praktiske oppgaver og følger opp studentene i det daglige. Det vil nok være overlapp mellom lærestedet og samskipnaden, og hvordan de velger å arbeide er ikke konkret fastsatt, men er noe man må beslutte på hvert enkelt lærested. For eksempel kan samskipnaden tilby helsetjenester med psykologer eller sosionomer, mens lærestedet gir studentene råd- og veiledningstilbud for tilrettelegging, studier og karriere.

LMU har behov for informasjon og kunnskap også om status for studentenes psykososiale læringsmiljø. Gode kilder til informasjon er helse- og trivselsundersøkelser, studentundersøkelser, evalueringer og lignende. Fra kartleggingene kan LMU hente ut sentrale tema som kan by på gode og utfordrende diskusjoner i utvalget, og hvor LMU virkelig kan sette dagsorden for institusjonens arbeid og politikk. Det er viktig at du som LMU-representant bidrar til at utvalget har et bevisst forhold til hvordan det skal jobbes med det psykososiale læringsmiljøet ved lærestedet.