Kapittel 3: LMUs hovedoppgaver

Det å være representant i LMU handler om å løfte blikket og prioritere det som er viktig for studentenes læringsmiljø.

I dette kapitlet gir vi litt mer detaljert beskrivelse av hvordan LMU jobber med noen av de viktigste oppgaver:

 • Holde seg oppdatert på status innen læringsmiljø (kartlegge).
 • Utarbeide handlingsplaner (uttalelser og anbefalinger). 
 • Rapportere til styret (årsrapport).

Kartlegging av status læringsmiljø

For at LMU skal være en god rådgiver for ledelsen og styret i spørsmål vedrørende læringsmiljø, må LMU ha god kjennskap til status og rammebetingelser for LMU sitt arbeid. Arbeidet starter med å skaffe oversikt over hva dette handler om, og så lage enkle rutiner for hvem som skal sørge for at LMU får denne informasjonen. Her er noen eksempler:

 • Lærestedets strategi og måldokumenter.
 • Tilbakemeldinger fra studentene eller andre.
 • HMS-/avviksrapportering og varslingssaker.
 • Tilsynssaker og klagesaker fra studentene.
 • Læringsmiljøundersøkelser.
 • Student- og trivselsundersøkelser.
 • Ulike typer evalueringer, f.eks. fra NOKUT.
 • Tildelingsbrev og myndighetskrav.
 • Lærestedets ulike sentrale rapporteringer.

Med god forståelse av hva som er status og hvor skoen trykker ved institusjonen, vil LMU fremstå som en troverdig rådgiver når utvalget gir anbefalinger og uttalelser knyttet til læringsmiljøtiltak. 

Handlingsplaner

Lærestedene skal utarbeide Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne, med mål og tiltak som skal gjennomføres for at studenter med nedsatt funksjonsevne får et godt læringsmiljø. Planen skal være rettet mot både fysiske forhold og forhold som påvirker undervisningen. Ved de fleste læresteder er det LMU som har ansvar for å utarbeide og følge opp handlingsplanen.

Universitets- og høgskoleloven § 4-3 sier at arbeidet med læringsmiljø både skal dokumenteres og inngå som en del av den ordinære internkontroll. I praksis skjer dette ved at lærestedene i regi av LMU (i tillegg til handlingsplanen for studenter med nedsatt funksjonsevne) også utarbeider en overordnet Handlingsplan for læringsmiljø ved institusjonen (eller slår disse rapportene sammen til en).   

Handlingsplanene inneholder som regel beskrivelse av:

 • Resultatet av ulike kartlegginger – status.
 • Institusjonens utfordringer i læringsmiljøet som LMU vil informere styret om.
 • Mål og tiltak som er gjennomført og hva som ble oppnådd.
 • Forslag til noen sentrale prioriteringer i læringsmiljøarbeidet for neste år.

LMU-årsrapport

Det er i stor grad opp til LMU å velge hva denne rapporten skal inneholde. Det er viktig å være oppmerksom på at det er et skille mellom utdanningsinstitusjonens arbeid med læringsmiljø, hvor det er mange som bidrar, og utvalgets eget arbeid for å påvirke læringsmiljøet. Det kan være nyttig å ha med begge deler i årsrapporten, men erfaringer har vist at styret gjerne vil ha overordnede saker å ta stilling til.

Årsrapporten til styret er utvalgets viktigste kanal for å løfte saker opp på øverste nivå i organisasjonen. Den må derfor være tydelig og kommunisere godt hvilke saker LMU ønsker at styret skal prioritere og ta stilling til. Årsrapporten er et godt verktøy for å gjøre LMU synlig i hele organisasjonen.

Det er mange kilder til god informasjon om hvordan organisasjonen som helhet arbeider med læringsmiljø. For at LMU skal kunne gi innspill til institusjonens arbeid, må utvalget ta i bruk flere ulike kilder, som for eksempel:

 • Resultater fra lokale og nasjonale læringsmiljøundersøkelser.
 • Innspill fra dialog eller formaliserte dialogmøter med fakultet, avdeling, institutt og andre enheter.
 • Informasjon som blir gjort tilgjengelig gjennom kvalitetssikringssystemene (for eksempel rapporter fra fagmiljøene).
 • Rapporter og saker fra eventuelle avvikssystem eller klageordninger.
 • Henvendelser direkte til LMU.
 • Innspill fra andre organer og utvalg, herunder studentdemokratiet.
 • Diskusjon og saker tatt opp på LMUs eget initiativ.

Ved å være en del av kvalitetssikringssystemet kan LMU holde seg orientert og diskutere og løfte opp utvalgte saker til styrende organer.