Hvem er representert i LMU?

Universitets- og høgskoleloven har noen få formelle krav til LMU når det gjelder sammensetningen og ledervervet:

 • Studenter og ansatte skal ha like mange representanter som de ansatte.
 • Studentene og ansatte skal bytte på å ha ledervervet annet hvert år.

En LMU-periode kan både gå over årsskiftet, studieår eller en annen inndeling.

Noen av de viktigste egenskaper hos en LMU-representant er å ha kunnskap og engasjement for læringsmiljøsaker, samt god organisasjonsforståelse.

Et aktivt LMU er bare mulig om representantene har egenskaper som gjør at de er i stand til å følge opp saker direkte, enten på grunn av sin rolle ved institusjonen eller sine forutsetninger for å følge opp en sak ved institusjonen. Representantene må sette seg godt inn i saker som skal behandles på møtet. Det bør være noen kjøreregler som følges i et LMU-møte, men det må selvsagt være raushet og takhøyde for å gjøre feil eller ikke forstå.

Studenter

Studentene har halvparten av representantene i LMU, og det skjer gjennom demokratiske valg. Studentens påvirkning av sammensetningen skjer derfor i praksis når de avgir stemme til sin kandidat ved studentvalgene. Det er vanlig at studentrepresentantene oppnevnes for ett år.

Ansatte

De ansattes representantene er tilsatt ved lærestedet. De oppnevnes som regel av rektor til vervet, på bakgrunn av deres fag-/sakkunnskap eller funksjon relevant for LMUs arbeid. Hvilke roller eller funksjon de har ved institusjonen varierer mye, og er alt fra ledere i administrasjonen til eksperter på et spesifikt felt.

Her følger noen eksempler på nyttige roller og funksjoner som kan bidra med sakkunnskap og gjennomføringsevne i LMU

 • Representant fra toppledelsen - rektoratet, gjerne den som har ansvar for utdanning og læringsmiljø.
 • Representant for fakultetene, eksempelvis dekan, avdelingsleder.
 • Representant for “lærekreftene” professor, foreleser eller liknende roller.
 • Representant med ansvar for studier, eksempelvis studiedirektør/studiesjef.
 • Representant for veiledningstjenesten, gjerne for studenter med funksjonsnedsettelser.
 • Representant med rolle innen bygg og drift.

Som student vil du oppleve at det er ulik sammensetning i utvalget mellom lærestedene, men også fra år til år på lærestedet. Vær oppmerksom på at sammensetningen påvirker hvilke saker som blir tatt opp og hvordan utvalget faktisk arbeider. 

Vi har sett at det kan være nyttig for gjennomslag og rask saksgang å ha en balanse mellom ledelse og de som arbeider med læringsmiljø til daglig.  

Vararepresentanter

For å sikre god oppfølging og fremdrift av sakene i LMU, anbefales det at både studentene og de ansatte har faste vararepresentanter. Da får utvalget en gunstig sammensetning selv om de faste representanter ikke har anledning til å delta på møtet. Som regel oppnevnes disse samtidig som de faste representantene, og for samme utvalgsperiode.

Observatører

Det er mange som jobber for at studentene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. Det er vanlig å oppnevne faste observatører som er til stede på møtene i LMU. Deres rolle er å bidra med sin fagkompetanse og faglige synspunkter.

Observatørene har som regel tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. De som vanligvis gis observatørstatus er Studentsamskipnaden og HMS-tjenesten, veilednings- og tilretteleggingstjenesten, med flere. 

LMU-leder

Studentene og de ansatte skal veksele på å ha ledervervet i LMU (UHL § 4-3)

Leder av LMU har en sentral funksjon og har flere oppgaver enn de andre i utvalget. Valg av leder foregår som regel på det første møtet i LMU i ny periode. Det kan være en fordel å avklare dette på forhånd. Lederoppgavene er uavhengig av om det er ansatt eller student som har ledervervet. Typiske lederoppgaver er:

 • Delta i forberedelse av sakene og sette opp saksliste i samråd med LMU-sekretær.
 • Delta i arbeidsutvalgsmøter.
 • Lede møtene, være ordstyrer og sørge for at sakene blir diskutert innenfor tidsskjema.
 • Sikre at saker følges opp mellom møtene.
 • Delta i andre møter og fora hvor det er naturlig at LMU er representert.

Som oppgavene viser er det viktig at det er et tett samarbeid mellom LMU-leder og LMU-sekretæren. I arbeidsmøter mellom LMU-møtene kan LMU-leder og LMU-sekretær drøfte videre behandling og oppfølging av tidligere vedtatte saker, samt diskutere innspill til nye saker som skal tas opp i LMU.
Som LMU-leder har du et særlig ansvar for møteledelsen. Dette kan kanskje være noe du aldri har gjort før, men med noen enkle triks kan jobben gjøres lettere og mer effektivt slik vi har beskrevet i kapittel 4.

LMU-sekretær

De fleste læresteder etablerer en støttefunksjon for LMU som ofte ivaretas av en administrativt ansatt LMU-sekretær. LMU-sekretæren har ansvar for å følge opp LMU og det arbeidet som gjøres i utvalget. Hvor stor ressurs lærestedet avsetter til sekretærarbeidet varierer fra sted til sted. For å få mest mulig ut av LMU-arbeidet, er det viktig at utvalget, leder av LMU, sekretæren og ledelsen har en god dialog om hvilket omfang den administrative støtten skal ha og hvilke oppgaver sekretæren har ansvar for.
Hvilke oppgaver sekretæren har varierer mye fra lærested til lærested, men de kan blant annet være:

 • Sette opp saksliste og kalle inn til møter.
 • Forberede eller innhente sakspapirer.
 • Innhente nødvendig dokumentasjon og informasjon til sakene.
 • Føre referat under møtet, distribuere og publisere dette.
 • Jobbe opp mot riktig instans for å sørge for at sakene blir fulgt opp i etterkant.
 • Bistå med svar på spørsmål.
 • Opplæring av nye LMU-representanter.

Arbeidsutvalg LMU (AU)

Flere læresteder har god erfaring med å etablere et arbeidsutvalg som bistår leder og sekretær med å forberede saker. Utvalget består som regel av LMU-leder og LMU-sekretær, en studentrepresentant og eventuelt 1-2 representanter fra viktige driftsfunksjoner som teknisk-/driftsenhet eller studieadministrativ enhet. Arbeidsutvalget er en effektiv måte å arbeide på. Det å ha noen medlemmer som er tettere på forberedelsen av sakene, bidrar til at det kommer frem flere innspill i forkant av behandlingen i utvalget og sakene blir grundigere belyst.