Kapittel 1: Introduksjon og formelle krav

Denne håndboka har som formål å gi studenter som skal påta seg verv som studentrepresentant i LMU en innføring i utvalgets arbeid – en Læringsmiljøutvalgets ABC. For medlemmer av utvalget det nyttig med en grunnleggende innføring i roller, oppgaver og arbeidsmåter. Målgruppen for håndboken er studentene, men den kan også være nyttig for nye LMU-sekretærer og LMU-ledere, og nyvalgte ansattrepresentanter.

LMU er en viktig del av styring og demokrati ved høgskoler og universiteter i Norge, og det er lang tradisjon med å inkludere studentene i avgjørelser som angår dem. I LMU har studentene stor innflytelse og medvirkning på utviklingen av et godt og inkluderende læringsmiljø.

Det finnes ikke noen entydig løsning for hvordan arbeidet bør gjøres eller best organiseres, men vi tror det er nyttig å ha kjennskap til erfaringer som er gjort på området.

Lov om universiteter og høgskoler (UHL) § 4-3 definerer rammen for arbeidet med å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for studentene og for LMUs rolle, oppgaver og sammensetning. Dette utgjør gjerne bakgrunnen for utformingen av LMUs mandat.

Loven formaliserer at studentene skal ha minst 20 % av representantene i alle organer som tar avgjørelser på lærestedet.

Når det gjelder LMU skal det være like mange studenter som ansatte i utvalget. Dette gjør det til at studentenes viktigste utvalg hvor de har stor innvirkning og kan sette agendaen for hva studentene er opptatt av.

Som studentrepresentant i LMU representerer du de som har valgt deg, altså studentmassen. Det er viktig at du er bevisst på å representere og tale studentenes sak i LMU, og ikke bare begrenser det til saker som er viktige for deg.