Møte om Ruspolicy

Møte med representanter for Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Nasjonal koordinator for Rus hos Studentsamskipnaden i Bergen. Lov og rammeverk for lærestedenes arbeid med utvikling av ruspolicy og rusforebyggende arbeid rettet mot studenter. Diskusjon av tematikk og aktuelle foredragsholdere på Universells nasjonale temadag Rus den 2. september i Trondheim.