Økonomisk støtte til studier via NAV (utdanning som tiltak)

For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, kan NAV tilby opplæring i form av ordinær utdanning.

Utdanning kan ha en varighet på inntil tre år. Personen må være over 26 år og ha varig nedsatt arbeidsevne. Hovedregelen er at disse mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Se for øvrig forskrift om arbeidsrettede tiltak § 7-2.

Tilleggsstønader når studenten får utdanning dekket av NAV

Når studenten får utdanning dekket av NAV kan tilleggsstønader vurderes. Hva skal til for at utdanningen kan gjennomføres? Denne vurderingen bør studenten gjøre sammen med sin veileder på NAV-kontoret. Det er et eget søknadsskjema for tilleggsstønader ved tiltak som studenten fyller ut elektronisk gjennom skjemaveilederen på nav.no.

Studenter som får utdanning som tiltak kan få:

  • Økonomisk støtte til bøker og undervisningsmateriell etter faste satser. Lærestedet må bekrefte studentstatus og behovet for studiemateriell.

  • Noen kan få dekket de faktiske utgiftene hvis funksjonsnedsettelsen fører til at de har høyere utgifter enn andre studenter. Et eksempel kan være døve studenter som trenger ekstra sett med bøker til tolken.

  • Enkelte kan få kompensasjon til skolepenger og eksamensgebyr. Det forutsetter at studiestedet spesifiserer hva som er semesteravgift, kopipenger og annet. Studenten må levere stemplet kvittering eller faktura til sitt NAV-kontor.

  • Dersom reiseveien er over 12 kilometer tur/retur kan man få dekket daglige reiseutgifter ut fra billigste reisemåte med rutegående transportmiddel. Hvis studenten ikke kan benytte rutegående transport på grunn av sin funksjonsnedsettelse kan bruk av egen bil godkjennes eller stønaden høynes.

  • Hjemreise ved oppstart, avslutning og godkjent ferie kan dekkes dersom studenten må bo borte fra hjemmet for å gjennomføre utdanningen som tiltak.

  • Studenter med barn kan få støtte til daglige utgifter til stell og pass av barn under ti år eller de kan søke om barnetillegg.