NAV- veilederen

I løpet av 2013-2014 har Universell samarbeidet med NAV Kompetansesenter om å samle NAV's virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne i en veileder. Nå er den her, og vi håper den kan være et fyrtårn i arbeidet med tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.

"Et fyrtårn er et sjømerke med lys til hjelp for navigering på havet. Internasjonale systemer gjør at skipene finner frem, og når de går ut av sektoren fra ett fyr, er de snart inne i en ny sektor".

Det er flere instanser som tilbyr virkemidler og gode ordninger for å bistå studenter med nedsatt funksjonsevne til å gjennomføre sin utdanning. Det kan være krevende å navigere i jungelen av virkemidler og ordninger som finnes, og spesielt når det er andre instanser som rår over tiltakene. For å unngå at studenter med tilretteleggingsbehov blir kasteballer mellom ulike sektorer er det viktig at ansatte som arbeider med tilrettelegging på lærestedene har kjennskap til de ulike virkemidlene til NAV, hvilke rettigheter studenten har og hvordan man går frem for å søke om tiltakene. Bakgrunnen for prosjektet var derfor å klargjøre hvilke virkemidler som NAV tilbyr studenter og tydeliggjøre grenseområdet mellom hva som er lærestedets ansvar og hva som er NAV sitt.

Foruten å ha kjennskap til virkemidler som finnes, er det av stor nytteverdi å ha kjennskap til organiseringen i NAV, slik at man får en forståelse av hvorfor studenter med til dels lignende utfordringer kan oppleve å få innvilget/avslag på de samme virkemidlene.

Det er ønskelig at enhver veileder svarer på konkrete problemstillinger som forekommer ute på lærestedene, men det lar seg vanskelig gjøre i praksis. Så fort man begynner å komme med eksempler står man i fare for å ekskludere andre tilretteleggingssituasjoner. Videre finnes det ingen «ideell» og konkret case som fyller alle kriterier for de ulike vedtakene. Når NAV innvilger tiltak blir dette ofte gitt med bakgrunn i skjønnsvurderinger hvor man tar stilling til den helhetlige situasjonen til studenten. Det er viktig å ha denne bevisstheten med seg når man leser veilederen, og ser gjennom samlingen vi har laget av caser, for å eksemplifisere situasjoner hvor de ulike tiltakene kan være gjeldende. 

For at NAV- veilederen skulle være mest mulig relevant for ansatte som arbeider med tilrettelegging i høyere utdanning, har målgruppa blitt invitert til å gi innspill på utfordringer og behov om avklaringer vedrørende NAVs virkemidler gjennom hele prosjektperioden. I tillegg har Universell fått gode innspill fra prosjektets referansegruppe som har bestått av Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Agder. Et viktig prinsipp i utarbeidelsen av veilederen har vært å tilpasse språk, innhold og kontekst til vårt arbeidsfelt – studiesituasjonen.

Flere av tilbakemeldingene har handlet om at det har vært utfordrende å navigere på NAV sin nettside. Parallelt med dette prosjektet har NAV sine nettsider kommet i ny drakt (juni 2014), hvor prinsipper om universell utforming har stått sentralt. I tillegg til å få et mer tilgjengelig brukergrensesnitt skal det nå være svært effektivt å benytte søkefunksjonen.

Denne veilederen skal fungere som et kart- som viser vei- og gir en oversikt over den mest nødvendige informasjonen man som tilrettelegger ved et lærested trenger. I neste omgang vil vi oppfordre til å bruke NAV sine nettsider aktivt for ytterligere informasjon. Når terrenget endres skal vi sørge for at vårt kart- «NAV- veilederen» endres med den.