LMU-kartlegginger

Universell har som strategi å dokumentere og synliggjøre LMUs potensiale som premissleverandør for et godt læringsmiljø, samt utrede og formidle viktige nasjonale læringsmiljøspørsmål på vegne av utdanningsinstitusjonene. For å klare dette må vi være oppdatert på det arbeid som gjøres ute ved lærestedene, og vårt verktøy er systematiske kartlegginger av det lokale LMU-arbeidet.

Universell gjennomførte i 2009 den første kartleggingen av arbeidet i læringsmiljøutvalgene (LMU) ved høgskoler og universiteter. Den første kartleggingen var en gjennomgang av LMU-årsrapportene ved 35 lærsteder for perioden 2007 - 2009. 

Med utgangspunkt i denne gjennomgangen utviklet vi et elektronisk spørreskjema som ble tatt i bruk fra og med LMU-kartleggingen 2013, hvor ialt 28 læresteder deltok. 

Spørreskjemaet er bygd opp rundt følgende hovedområder:

- mandat og organisering

- kvalitets- og tilbakemeldingssystemer fra studentene

- lærestedenes egne læringsmiljøtiltak og aktiviteter

- lærestedenes anbefalinger til Universell

Universell gjennomfører kartleggingene annet hvert år. Resultatene fra kartleggingene distribueres i egne Universell-rapporter til LMU-nettverket. Vi håper rapportene er til inspirasjon og refleksjon for utvalgene i deres arbeid, og at rapportene fungerer som en idebank. 

Siste kartlegging ble gjennomført høsten 2015, og ialt 32 læresteder deltok. Rapportene er tilgjengelige i høyre menyboks.

Kontaktperson: Marit Svendsen